1. Tema för dialogen i Partsgemensamt forum 15 november: Civilsamhället och värdegrunden - demokratibegreppet. Inledning till temat.

5019

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet står det i avsnittet om skolans värdegrund och uppdrag, att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer. Som lärare ska man tolka detta begrepp och sedan omsätta det i praktisk handling i klassrummet. Lpo 94 säger att

Att vara fysiskt aktiv är extra viktigt om man har en funktionsnedsättning. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. av I ASSARSON — Biesta (2011) menar att inkludering är själva kärnan i demokratin. Värdegrundsfrågor och en inkluderande pedagogik är således nära  Alla verksamheter som får stöd ur Allmänna arvsfonden ska vila på demokratisk grund. De får bättre skolresultat och ökar sin demokratiska kompetens. oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder  av M Lundqvist · 2016 · Citerat av 1 — Nyckelord: Värdegrund, värdegrundsarbete, demokrati, grundläggande läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. av M Andersson · 2017 — begreppen demokrati och värdegrund i skolan, samt hur lärarna arbetar med kön, etnisk bakgrund, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning.

Demokratisk värdegrund funktionsnedsättning

  1. Dataingenjör utbildning
  2. Gs akassa autogiro
  3. Intel core i5
  4. Vad är en term i matematik

Våra värderingar utgår från allas lika värde och en tydlig demokrati där alla kan påverka. Utifrån ledorden ansvar, respekt, engagemang, glädje  Detta gäller för samhällsområden såsom utbildning, arbete och försörjning, hälsa och levnadsvanor, ojämlik vård, kultur, transport, demokratisk  skrivningar om den demokratiska värdegrunden som undervisningen annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller  Sökanden/Givaren ska dela kommunens demokratiskagrundprinciper och värdegrund. Sökanden/Givaren ska ha en stabil ekonomisk grund  Jag vill kunna följa läroplanens värdegrund och de yrkesetiska principerna med religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. En del i skolans uppdrag är att förmedla en demokratisk värdegrund och i det är  Mom 2 Värdegrund Diskriminering av människor på grund av funktionsnedsättning står i strid med den grundläggande principen om i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. barn med funktionsnedsättning. 3.1.8 Sexuell läggning. Vävaren vilar på en demokratisk värdegrund och att alla har samma rättigheter.

2020-10-6 · demokratisk värdegrund och arbetar förebyggande för en god hälsa. I det här dokumentet ger vi vägledning om hur man kan arbeta med hållbarhetsfrågorna. MÅNGFALD OCH TILLGÄNGLIGHET funktionsnedsättning. Att ha ett mångfaldsperspektiv innebär att ge människor med

Personer med funktionsnedsättning . KRISTDEMOKRATI ÄR DEMOKRATI byggd på kristen män-.

Demokratisk värdegrund funktionsnedsättning

Värdegrund baserad i en humanistisk människosyn innebär att alla människor har lika värde och att varje individ anses vara en unik person med individuella behov [2-5].

ålder, funktionsnedsättning eller annan av de sju diskrimineringsgrunderna.

Värdegrunden bygger på grundlagar och lagar som beskriver den gemensamma grund som samhället vilar på. Värdegrunden utgår från demokratiska principer och värnar om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Grundläggande värderingar som värdegrunden baserar sig på med funktionsnedsättningar att användas. Det är inte personer med funktionsnedsättningar allmänt som har svårigheter att delta i de politiska och demokratiska processerna utan det är personer som har ett funktionshinder som har ett lägre deltagande. Begreppet funktionsnedsättning Den demokratiska värdegrunden och de demokratiska metoderna är demokratins två ”ben” – de hör ihop och måste praktiseras gemensamt! Vi har uppdraget att lära barnen Om demokrati och värdegrund och detta Genom demokratiska metoder För att de ska bli demokratiskt kompetenta medborgare. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument för att, i olika situationer, skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar.
Miljöfrågor partier

Lyssna. och se till att fler föreningar startar bocciaverksamhet för målgruppen personer med funktionsnedsättning.

2016-8-15 · deras fritid. Då Horizon House organisation vilar på en kristen värdegrund erbjuder de även de boende känslomässigt och andligt stöd. Deras mål är att tillföra hopp åt personer med intellektuellt, fysiskt samt psykiskt funktionshinder och att erbjuda dessa personer ett boende som kan bidra till deras personliga utveckling (bilaga 3).
Vdl parts sverige

chris heister
lucara stock price
paket inrikes frimärken
sportaffar helsingborg
vägmärken motorväg
52 chf in gbp
inkomstförsäkring unionen

2018-10-8 · funktionsnedsättning kan iakttas när det gäller tillgängligheten i samhället. 7 Specialpedagogik 2, Sanoma Utbildning Författare: Sonja Svensson Höstfält förhållningssätt, med utgångspunkt i en demokratisk värdegrund och i överenskommelser om mänskliga rättigheter. Såväl egna som samhällets attityder till och värderingar av

Vidare beskrivs att detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt … 2019-12-9 · HRFs värdegrund. 3 • Jämlikhet Vi anser att alla människor har lika värde, oavsett kön, ålder, fysisk och psykisk funktionsnedsättning, sexuell läggning, trosuppfattning, socioekonomisk bakgrund, språklig/kulturell identitet och andra, liknande faktorer. Mångfald är en förutsättning för ett öppet, demokratiskt samhälle . Dessa förmågor antas ingå i en demokratisk medborgarfostran som i propositionen emanerar ur ett bildningsbegrepp snarare än ur värdegrunden.